SP2   11,80€
BOEUF OIGNONS
SP3   10,80€
POULET GRILLE
SP4   10,80€
BEIGNET DE PORC
SP5   11,50€
SAUMON GRILLE
SP5A   11,50€
THON GRILLE
SP6   10,40€
RAVIOLIS POULET
SP6A   10,40€
RAVIOLIS PORC
SP7   12,90€
SOUPE RAVIOLIS CREVETTES
BBO2   12,80€
BO BUN POULET
BBO1   13,80€
BO BUN BOEUF