OKA   24,90€
MENU OKAYAMA
TO   40,00€
MENU TOKOYA
OSK   45,00€
MENU OSAKA
NAK   55,00€
MENU NAKASHIMA
MM   88,00€
MENU SPECIALTIE MAISON