OKA   24,90€
MENU OKAYAMA
TO   41,00€
MENU TOKOYA
OSK   46,00€
MENU OSAKA
NAK   56,00€
MENU NAKASHIMA
MM   88,00€
MENU SPECIALTIE MAISON